Raport z ewaluacji problemowej

W dniach 17-12-2015 – 21-12-2015 gościliśmy zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Opolu, w skład którego weszli: Aldona Kania, Anna Wachnicka. Badaniem objęto dzieci, rodziców (ankieta i wywiad grupowy) oraz nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami organu prowadzącego i partnerów punktu przedszkolnego, a także obserwacje zajęć i zabaw z dziećmi, i placówki. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania punktu przedszkolnego w zakresie wymagań:

  • kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne,

  • wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

OBRAZ PLACÓWKI

Punkt Przedszkolny „Akademia Szkraba Montessori” w Opolu to niepubliczna forma wychowania przedszkolnego. Placówka ma jeden oddział dzieci w wieku około trzeciego do czwartego roku życia. Grupa jest zróżnicowana wiekowo, co powoduje, że dzieci uczą się wzajemnie od siebie, rozwijają samodzielność i niezależność od dorosłych. Nauczycielami są trzy osoby oraz dyrektor, który także pełni rolę organu prowadzącego. Jest to placówka nieduża, z dwiema salami przeznaczonymi do zabaw i zajęć z dziećmi, zaprojektowanymi i wykonanymi tak, by stwarzały możliwość intensywnego, ale dobrowolnego rozwijania się, kształciły samodzielność i pewność siebie. Do Akademii uczęszcza sześcioro dzieci.

Głównym założeniem koncepcji działań przedszkola jest praca z dzieckiem uwzględniająca metody i formy pedagogiki Marii Montessori. Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” autorstwa Renaty Czekalskiej, Aleksandry Gaj, Barbary Lauby, Joanny Matczak, Anny Piecusiak, Joanny Sosnowskiej. Program realizowany jest zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Ponadto w placówce odbywają się, zgodnie z zainteresowaniami dzieci, zajęcia dodatkowe: język angielski, ceramika, sztuki plastyczne, zajęcia teatralne oraz ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci i rodziców.

Dwie sale zabaw i zajęć z dziećmi wyposażone są w liczne materiały rozwojowe (z zakresu praktycznych ćwiczeń dnia codziennego, kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, edukacji językowej i wychowania kosmicznego), pomoce dydaktyczne oraz zabawki, dostosowane do ich rozwoju, potrzeb i zainteresowań. Do dyspozycji dzieci jest również zielony osiedlowy plac zabaw oraz dwa place zabaw znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Nadodrzańskiego i Wyspy Bolko umożliwiające dzieciom zabawę w pięknych okolicznościach przyrody.

Czas pobytu dzieci jest właściwie zagospodarowany na zajęcia dydaktyczne i zabawę, czynności samoobsługowe i porządkowe. Ponadto dzieci wychodzą na wycieczki i spacery po najbliższej okolicy poznając środowisko społeczno-przyrodnicze oraz bawią się na świeżym powietrzu.

Przeszkoleni w kierunku Montessori nauczyciele są przewodnikami i obserwatorami dziecka. Wspólnie z rodzicami chętnie podejmują działania zmierzające do rozwoju i edukacji dzieci. Wprowadzane metody i działania uzgadniane są z rodzicami, którzy na bieżąco informowani są o pracy i postępach swoich pociech, i wspólnie z kadrą pedagogiczną rozwiązują pojawiające się problemy zarówno edukacyjne, jak i wychowawcze.

Panujące w placówce relacje wzajemnej współpracy nauczycieli z osobami prowadzącymi dodatkowe zajęcia oraz rodzicami dzieci nieuczęszczających do placówki oparta jest na wzajemnym zaufaniu, szacunku i akceptacji. Panujący rodzinny nastrój, niezbędny do dobrego samopoczucia małego dziecka, jak również przyjazna atmosfera, umożliwiają indywidualne spojrzenie i wsparcie rozwoju każdego dziecka, co cieszy się dużym uznaniem rodziców. Atmosfera otwartości pracowników na potrzeby dzieci i ich rodziców również sprzyja zapewnieniu dzieciom bezpiecznego dzieciństwa.

Więcej na temat wyników przeprowadzonej ewaluacji przeczytasz »»» tutaj

Źródło: Aldona Kania, Anna Wachnicka, Raport z ewaluacji problemowej, KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU 2015.