Czym jest punkt przedszkolnyTrochę historii

W 2008 r. minister edukacji Katarzyna Hall na mocy rozporządzenia wprowadziła do systemu oświaty w Polsce dwie nowe alternatywne formy wychowania przedszkolnego: punkt przedszkolny oraz zespół wychowania przedszkolnego. Decyzja podyktowana była zbyt małą liczbą miejsc w przedszkolach, a co za tym idzie zbyt niskim odsetkiem dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej. Tworzenie punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego miało wyrównać szanse edukacyjne dzieci w wieku 3-5 lat zwłaszcza z terenów wiejskich lub ze środowisk zaniedbanych edukacyjnie. Jak sama minister Hall wówczas podkreślała alternatywne formy wychowania przedszkolnego mają się różnić od znanych już przedszkoli jedynie formą organizacyjną. W przedszkolach dzieci z reguły przebywają od wczesnych godzin rannych do późnego popołudnia. W alternatywnych formach wychowania przedszkolnego pobyt dziecka nie musi być tak długi, aby w pełni realizować edukacje przedszkolną.Punkt przedszkolny a przedszkole?

Zdecydowanie więcej nas łączy niż dzieli. Mamy takie same prawa i obowiązki (m. in. realizujemy program wychowania przedszkolnego przygotowany w oparciu o całą obowiązującą podstawę programową, prowadzimy obserwacje pedagogiczne, sporządzamy diagnozę gotowości szkolnej, realizujemy roczny obowiązek przedszkolny, współpracujemy ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, współdziałamy z rodzicami, zatrudniamy nauczycieli z wymaganymi ustawowo kwalifikacjami, realizujemy zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne itp.). Podlegamy tak samo jak przedszkola kontroli m.in. ze strony Urzędu Miasta Wydział Oświaty, Kuratorium Oświaty, Sanepid itd.

Różnić nas może jedynie forma organizacji. Zgodnie z obowiązującym nas Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017r., poz. 1657 ze zm.), § 8 minimalny dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w punkcie lub zespole nauczania, wychowania i opieki wynosi 3 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi: w grupie liczącej od 3 do 12 dzieci – 12 godzin; w grupie liczącej od 13 do 16 dzieci – 16 godzin; w grupie liczącej od 17 do 20 dzieci – 20 godzin; w grupie liczącej od 21 do 25 dzieci – 25 godzin. Jest to czas minimalny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby punkty funkcjonowały dłużej i wiele z nich tak właśnie działa.

Druga różnica organizacyjna to wielkość alternatywnych form wychowania przedszkolnego. Punkty przedszkolne są mniejszą formą placówki oświatowej niż przedszkola zwłaszcza te publiczne. Zajęcia w punktach mogą być prowadzone w grupach od 3 do 25 dzieci. Gwarantuje to kameralność placówki i większą indywidualizację procesu nauczania.